ปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน

ตัวชี้วัดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้โทรทัศน์/จอภาพ และคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 3 วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ห้องเรียน