การบริหารงานจัดการ

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 2 เป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 4 นิเทศภายใน กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 5 ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 6 ประกวดผลงานดีเด่น และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของบุคลากรและโรงเรียน

แผนงานโครงการงานเทคโนโลยี

อบรม DLIT + Office365 + Google ED

ติดตั้งระบบ WIFI เพิ่มเติม

ปรับปรุง Server