ภาพความสำเร็จ

มาตรฐานที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ

ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 5 ครูมีนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 6 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและขยายผลสู่ชุมชน

รางวัลชมเชยประกวดสื่อ VTR Best Practice ด้านการจัดการศึกษาด้วย DLIT

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการสอบ O-NET