การจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1 ครูจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ตัวชี้วัดที่ 3 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 5 ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 6 ครูนำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 7 ครูเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ห้องเรียน

ห้องเรียน LMS (http://skyclass.sirin.ac.th)

เสียงสะท้อนจากนักเรียน

เสียงสะท้อนจากครู